Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Evropska in slovenska energetska zakonodajaImage Removed
  Zakoni, uredbe in smernice s področja oskrbe z energijo in njene rabe na nacionalni in evropski ravni
 • Nakup in trgovanje z zemeljskim plinom
  Tržne strukture, udeleženci na trgu, mehanizmi oblikovanja cen, optimizacija nakupa
 • Nakup in trgovanje z električno energijo
  Tržne strukture, udeleženci na trgu, mehanizmi oblikovanja cen, optimizacija nakupa
 • Trgovanje z emisijamiImage Removed
  Struktura in zahteve trgovanja z emisijami, spremljanje in nadzor emisij, projekti za zmanjšanje emisij
 • Ekonomska analiza projektov učinkovite rabe energije
  Pregled in izračun stroškov investicijskih projektov, izračun dajatev, anuitet, stroški kapitala, obratovalni stroški, stroški popravil in vzdrževanja, stroški osebja, analiza stroškov za energijo, možnosti optimizacije, izračun dobe vračanja projektov URE
 • Pregled obstoječih finančnih virov za financiranje ukrepov URE, OVE in EKO inovacij
  Podpora pri pripravi projektov s področja energetske učinkovitosti, OVE, eko-inovacij ali zelenega podjetništva
 • Vodenje projektov učinkovite rabe energijeImage Removed
  Priprava predlogov projektov in njihova predstavitev vodstvu podjetja, vodenje projekta, viri za izvedbo, termini in stroški, določitev ciljev in izbira ukrepov URE, odgovorne osebe, izvajanje projekta
 • Veščine vodenja in organizacije - delo z ljudmi in obvladovanje konfliktov
  Orodja, tehnike in pristopi pri uvajanju sistemov stalnih izboljšav za doseganje trajnostne optimizacije procesov
 • Gospodarjenje z energijo oz. t. i. energetski menedžment
  Naloge gospodarjenja z energijo, nadzor rabe energije, kazalniki, načrtovanje ukrepov URE, struktura sistema
  gospodarjenja z energijo, povezava s sistemi kakovosti in ravnanja z okoljem
 • Image RemovedPogodbeno znižanje stroškov za energijo
  Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo, pogodbeno zagotavljanje prihranka energije, priprava projekta in sklenitev pogodbe, primeri projektov, spremljanje gospodarnosti projekta
 • Energetske osnoveImage Removed
  Fizikalne osnove, oblike energije, plinski zakoni, toplotni tok, konvekcija, sevanje, energijske izgube

...

 • Zbiranje in analiza podatkov o oskrbi z energijo in njeni rabi
  Zbiranje in analiza podatkov o oskrbi z energijo in njeni rabi, vodenje konic
 • Ekologično načrtovanje z ogledom OŠ Brezovica pri Ljubljani – primer dobre prakse
  Predstavitev zasnove in izvedbe nadomestne gradnje objekta OŠ Brezovica, ki je prva javna stavba v Sloveniji,
  zasnovana (2008) in zgrajena (2010) v t.i. pasivni tehnologiji
 • Razsvetljava
  Tehnicne Tehnične osnove, osvetljenost prostorov, vrste sijalk in svetil, predstikalne naprave, transformatorji, regulacija razsvetljave,
  meritve osvetljenosti, izraba dnevne svetlobe, izracun izračun stroškov razsvetljave, možnosti optimizacije
 • Energetsko ucinkovite učinkovite stavbe
  Image Removed Gradbeno-fizikalne osnove, izracun izračun letnih potreb stavbe po energiji, EU smernice, slovenska zakonodaja in standardi, nacrtovanje načrtovanje energetsko ucinkovitih učinkovitih stavb, gradbeni nadzor, izvedbene pomanjkljivosti, obnovitvena dela
 • Ogrevanje stavb
  Proizvodnja toplote, vrste kotlov, vrocevodni vročevodni in parni sistemi, izračun izgub, izkoristek naprav, izračun cene toplote, možnosti optimizacije sistemov, zmanjšanje stroškov za energijo in investicije, dobe vračanja projektov
 • Procesna toplota Image Removed 
  Analiza sistemov, proizvodnja toplote, razdelilno omrežje, prenosniki toplote, regulacija in nadzor procesov, izracun izračun izgub sistemov, izkoristek naprav, izracun izračun cene toplote, optimiranje obratovanja, tipicne tipične šibke točke sistemov, vedenje uporabnikov, vracanje vračanje kondenzata, vzdrževanje, odplinjevanje, investicijski ukrepi, izkoriščanje odpadne toplote, izracun izračun gospodarnosti ukrepov URE

...

 • Klimatizacija
  Fizikalne in fiziološke osnove, volumski tok, izracun izračun hladilne obremenitve, princip delovanja toplotnih črpalk in klimatizacijskih naprav, sestavni deli klimatizacijskih naprav, izgradnja in delovanje obicajnih prezracevalnih običajnih prezračevalnih in klimatizacijskih
  naprav, izracun izračun stroškov, optimiranje Image Removed optimiranje  vedenja uporabnikov in obratovanja naprav, investicijski ukrepi URE, izracun izračun gospodarnosti ukrepov
 • Hlajenje
  Prenosniki toplote, stiskanje, absorpcija, toplotne crpalkečrpalke, ejektorji, hladilni mediji, razdelilno omrežje, shranjevanje hladu, hladilni stolpi, izračun izgub sistemov, izkoristek naprav, izračun cene hladu, optimiranje vedenja uporabnikov, zmanjšanje potreb po hladu, obnova hladilnega omrežja, optimiranje obratovanja, regulacija sistemov, izraba odpadne toplote, absorpcijske hladilne naprave, izracun izračun gospodarnosti ukrepov Image Removed ucinkovite učinkovite rabe energije
 • Elektromotorni pogoni
  Izracun Izračun izgub elektromotorjev, izgube omrežja, jalova energija, obratovalni stroški, frekvencna regulacija, izracun izračun prihrankov energije, izracun izračun gospodarnosti ukrepov URE
 • Soproizvodnja toplote in električne energije Image Removed 
  Osnovni principi delovanja, vrste in možnosti vgradnje sistemov SPTE, kotli za pokrivanje konic, sistemi za prenos toplote, absorpcijsko in adsorpcijsko hlajenje, EU smernice, slovenska zakonodaja, analiza trenutnega stanja, dimenzioniranje naprav SPTE, zmogljivost celotnega sistema, izracun izračun proizvodnje toplote, hladu in elektricne električne energije, izracun izračun gospodarnosti sistemov, spodbude za vgradnjo
 • Inovativnost, učinkovitost in kakovost – vloga lastnih razvojnih kapacitet – primer odlične prakse podjetje Xella porobeton SI d.o.o. Zagorje
  Energetska učinkovitost v proizvodnem procesu, celovito spremljanje in obvladovanje energetskih tokov s ciljem izboljševanja energetske učinkovitosti in kontinuiranega zmanjševanja negativnih okoljskih vplivov

SKLOP 4

 • Meritve in regulacija Image Removed 
  Osnove regulacije, sestavni deli sistemov za regulacijo, regulacijske sheme, regulacija za zmanjšanje rabe
  energije, izracun izračun doseženih prihrankov
 • Učinkovito ravnanje z vodo
  Regulacija pretoka in tlaka v vodovodnih sistemih, daljinski nadzor porabe vode
 • Stisnjen zrak
  Proizvodnja komprimiranega zraka, omrežje in porabniki komprimiranega zraka, izracun izračun potreb po Image Removed po  komprimiranem zraku, izgube omrežja, stroški komprimiranega zraka, možnosti optimizacije – tlacni tlačni nivo, vrsta regulacija, pušcanje omrežja, vzdrževanje, izraba odpadne toplote, frekvencna frekvenčna regulacija, izracun izračun gospodarnosti sistemov
 • Učinkovita energetska sanacija večstanovanjskih objektov – izkušnje iz prakse
  Optimizacija energetske sanacije, izkušnje iz prakse, voden obisk tovarne JUB Dol pri Ljubljani
 • Izraba soncne sončne energije za pridobivanje toplote
  Sestavni deli in princip delovanja naprav za pridobivanje toplote, podrocja področja vgradnje, dimenzioniranje in izračun
  gospodarnosti naprav, finančne spodbude Image Removed
 • Izraba soncne sončne energije za proizvodnjo električne energije
  Sestavni deli in princip delovanja naprav za proizvodnjo električne energije, področja vgradnje, dimenzioniranje in izračun gospodarnosti naprav, finančne spodbude
 • Energija iz biomase
  Vrste biomase, razpoložljive kolicinekoličine, naprave za izrabo lesne biomase
 • Energija iz bioplina Image Removed 
  Bioplin, naprave za izrabo bioplina, izracun izračun gospodarnosti sistemov
 • Geotermalna energija
  Osnovne definicije, razlicne različne tehnologije izrabe - proizvodnja elektricne električne energije, direktna izraba toplote, geotermalna toplotna crpalkačrpalka, izracun izračun gospodarnosti sistemov
 • Zelena pisarna
  Odgovorno okoljsko delovanje na delovnem mestu, primeri dobre prakse, stroški uvajanja, izracun Image Removed izračun  doseženih prihrankov
 • Učinkovita energetska transformacija – primer odlične prakse podjetje Pivovarna Union d.d. Ljubljana
  Spremljanje izvedenih ukrepov energetske učinkovitosti, izzivi, težave in sam pristop energetske politike znotraj podjetja
 • Učinkovita predstavitev projektne naloge
  Študijski primer projektne naloge